Қазақша  Русский  English
Авторизациялану
Бастапқы бет
Басты / Тапсырмалардың тақырыптары /

Олимпиада пәндерінің тақырыптары

«Абай сыйы – 2017» олимпиадасы тақырыптары

Математика пәні бойынша:

Нақты сандар.

Иррационал сандар.

Нақты санның модулі. Қасиеттері.

Рационал көрсеткішті дәреже және олардың қасиеттері.

Алгебралық өрнек.

Қысқаша көбейту формулалары.

Көбейткіштерге жіктеу.

Рационалды өрнектер және олардың қасиеттері.

Иррационалды өрнектер.

Иррационалды өрнектерді түрлендіру.

Тригонометриялық өрнектер және оларды түрлендіру.

Көрсеткіштік, логарифмдік өрнектер және оларды түрлендіру. 

Алгебралық теңдеулер және теңдеулер жүйесі.

Көрсеткіштік теңдеулер және теңдеулер жүйесі.

Логарифмдік теңдеулер және теңдеулер жүйесі.

Мәтінді есептер.

Модулі бар теңсіздіктер.

Бөлшекті-рационал теңсіздіктер.

Иррационал теңсіздіктер.

Көрсеткіштік теңсіздіктер.

Логарифмді теңсіздіктер.

Сандық тізбектер.

Сандық тізбектердің қасиеттері және прогрессия.

Арифметикалық және геометриялық прогрессия.

 

физика пәні бойынша:

    I бөлім.  Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы. Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы. Шеңбер бойымен қозғалысың  сипаттамасы.Ньютон заңы.Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.Импульстің сақталу заңы. Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар. Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық. Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.

     II бөлім.  Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде. Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi. Идеал газ күйінің теңдеуі. Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль. Термодинамика негiздерi. Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.Термодинамикадағы жұмыс. Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану. Адиабаттық процесс. Циклді процес. Карно циклі. Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау. Термодинамиканың екiншi заңы. Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi.

     III бөлім.Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы. Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі. Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер. Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер. Электрсыйымдылық. Конденсаторлар және олардың түрлері. Жазық конденсатордың электрсыйымдылығы. Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы. Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы. Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат. Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.

Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк. Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары. Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.

Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны.Электромагниттiк индукция заңы. Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі. Құйынды электр өрісі. Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы. Электромагниттiк өріс. Құйынды электр өрісі. Электромагниттiк толқындар.

 

Информатика пәні бойынша:

Ақпарат және информатика

Компьютердің құрылысы

Windows операциялық жүйе

Программалық жабдықтау

Компьютерлік желілер

MS Office

 

Химия пәні бойынша:

1 Бөлім. Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары. Оксидтер – жіктелуі, негізгі, қышқылды, амфотерлі. Алу тәсілдері, химиялық қасиеттері. Негізгі оксидтердің қышқылды оксидтермен, қышқылдармен, амфотерлі қосылыстармен әрекеттесуі. Негіздер. Суда еритін және суда ерімейтіндер, алу тәсілдері, химиялық қасиеттері. Қышқылды оксидтердің негізгі оксидтермен, негіздермен, амфотерлі қосылыстармен әрекеттесуі. Негіздердің қышқылды оксидтермен, қышқылдармен, амфотерлі қосылыстармен әрекеттесуі. Қышқылдар. Құрамы, бір, екі, үш, көпнегізділер. Оттекті және оттексіздер. Қышқылдардың диссоциациясы. Қышқылдардың электрохимиялық ығыстыру қатарындағы сутекке дейін металдармен әрекеттесуі. Азот қышқылдың ерекше қасиеттері. Концентрациялы және ерітінді азот қышқылының мыспен (мырыш) әрекеттесуі. Химиялық қаксиеттері. Тұздар, құрамы, орташа, қышқылды, негізді, екі (двойные). Алу тәсілдері, химиялық қасиеттер.

 

2 Бөлім. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Д.И.Менделеев ұсынған химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық элементтердің жіктеуі. Металл, бейметалл элементтер. Сілтілік металдар мен галогендер мысалдарында ұқсас элементтер топтары туралы түсінік. Д.И.Менделеев ұсынған периодтық заңы. Атом құрылысы: атом ядросының құрамы (периодтар мен нейтрондар) және электрондар. Элементтік реттік нөмірі- атом ядросының заряды және жалпы саны. Химиялық элемент қасиеттерінің атом ядросының зарядына периодты тәуелділігі. Изотоптар-химиялық элемент атомдарының түрлері. Периодтың және топ нөмірінің физикалық мәні. Периодтық жүйесінің құрылымы. Кіші және үлкен периодтар. Химиялық элементтердің топтар мен топшалар. 1-20 химиялық элементтерді периодтық жүйедегі орны мен атом құрылысы негізінде сипаттау. Алғашқы үш периодтағы элементтер атомдарында электрондардың орналасуы.

3  Бөлім. Маңызды бейметалдар. Олардың қосылыстардың бейметалдардағы маңызы. Бейметалдар. Периодтық жүйесіндегі бейметалдардың орны. Бейметалдарға тән қасиеттер. Химиялық элементтер. Атом құрылысынң ерекшеліктері. Электртерістілік. Қоршаған ортадағы бейметалдар. Қазақстандағы бейметалдық табиғи қорлары. Күкірт. Периодтық жүйесіндегі орны. Атомның құрылымы. Физикалық қасиеттері. Күкірттің қасиеттері: сутекпен, металдармен әрекеттесуі. Күкірттің маңызды қосылыстары: сульфидтер, (ІV) және (VI) күкірттің оксидтері, күкірт қышқылы, сульфаттар. Күкірт қышқылдың қасиеттері. Сульфат-ионды анықтау. Күкірт пен оның  қосылыстарының табиғатта таралуы, маңызы және қолданылулары. Қазақстандағы күкірт және оның қосылыстардың қорлары.

Азот. Периодтық жүйесіндегі орны. Атомның құрылымы. Физикалық қасиеттері. Азоттың химиялық қасиеттері: оттекпен және сутекпен әрекеттесуі. Азоттың маңызды қосылыстары: аммиак, (ІІ) және (ІV) азот оксидтер. Азот қышқылы: маңызды қасиеттері және қолдануы. Нитраттар, олардың ауыл шаруашылығы өнімдеріндегі құрамындағы мөлшері жөніндегі проблемалары. Азот тыңайтқыштары. Азоттың табиғаттағы айналымы. Қазақстанда нитраттар өндіру.

Көміртек. Периодтық жүйедегі орны. Атомының құрылысы. Аллотропия. Жай заттар және олардың қасиеттері. Адсорбция. Көміртектің химиялық қасиеттері: оттекпен, сутекпен, металл оксидтерімен әрекеттесуі. Көміртектің негізгі қосылыстары –көміртек (ІІ) және көміртек (ІV)  оксидтері. Көмір қышқылы мен карбонаттар.Карбонат ионды анықтау. Көміртек қосылыстарының тірі және өлі табиғаттағы таралуы. Маңызы және қолданылуы. Көміртектің табиғаттағы айналымы.

Кремний. Кремний мен оның қосылыстары туралы қысқаша мәліметтер. Кремний (ІV) оксиді,оның табиғи түрлері. Силикаттар. Шыны, цемент, бетон-құрылыс материалдары және оларды өндіру. Қазақстанның силикат өнеркәсібі.

4  Бөлім. Маңызды металдар. Олардың табиғи қосылыстары. Металдардың маңызы.

 Металдар. Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі металдардың орны. Атом құрылысы мен кристалдарының ерекшеліктері. Металдарға тән физикалық қасиеттер. Металдардың химиялық қасиеттері. Металдардың электрхимиялық кернеу қатары. Металдардың қышқыл мен тұздар ерітінділеріне қатынасы. Табиғт ортадағы металдардың рөлі (биогендер мен ластағыштар).

Металдар коррозиясы - сыртқы ортаны ластаушы фактор және одан сақтану шаралары. Металдардың табиғатта таралуы. Қазақстанның маңызды металл кендері. Металлургия туралы түсінік.Металдарды қазіргі заманғы техникада қолданудың негізгі бағыттары.

Кальций. Периодтық жүйедегі орны. Атомының құрылысы. Кальцийдің физикалық және химиялық қасиеттері (бейметалдармен, сутекпен әрекеттесуі). Кальцийдің маңызды қосылыстары-хлоридтер, сульфаттар, фосфаттар. Кальций оксиді мен гидроксидінің қасиеттері. Кальцийдің қосылыстарының маңызы мен қолданылуы. Судың кермектігі туралы түсінік және оны жоюдың жолдары.

Алюминий. Периодтық жүйедегі орны. Атомының құрылысы. Алюминийдің физикалық және химиялық қасиеттері: бейм еталдармен, қышқылдармен әрекеттесуі. Алюминийдің оксиді мен гидроксиді және олардың амфотерлік сипаттары. Алюминиийдің маңызды табиғи қосылыстары және оның республикадағы кен орындары. Алюминий мен оның құймаларының қолданылулары.

Темір. Периодтық жүйесіндегі орны. Атомының құрылыс. Физикалық қасиеттері. Темірдің химиялық қасиеттері: бейметалдармен, сұйытылған қышқылмен, сумен әрекеттесуі. Темірдің маңызды қосылыстары. Қазақстан Республикасынң негізгі темір кен орындары. Темір құймалары – шойын мен болат. Темірдің қосылыстары мен құймаларының қолданылулары.

 

Биология пәні бойынша:

Тарау 1. Өсімдіктер

Ағзаның жасушалық құрылысы. Өсімдіктің вегетативті және генеративті мүшелері, құрылысы. Саңырауқұлақтар патшалығы.Төменгі сатыдағы өсімдіктер (балдырлар). Жоғары  споралы өсімдіктердің  көптүрлілігі, маңызы. Ашық тұқымдылардың құрылысы және көптүрлілігі. Жабық тұқымды өсімдіктердің құрылысы және көптүрлілігі. Өсімдік тіршілігі табиғи қауымдастықтар. Өсімдіктер әлемінің дамуы.

Тарау 2. Жануарлар

Қарапайымдылар немесе біржасушалы жануарлар дүниесінің патшалық тармағы. Ішекқуыстылар типі. Жалпақ құрттар типі. Жұмыр құрттар типі. Буылтық құрттар типі. Моллюскалар типі. Буынаяқтылар типі. Хордалылар типі (басхордалылар, дөңгелекауыздылар, шеміршекті балықтар, сүйекті балықтар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер кластары). Жануарлардың құрылысы, систематикасы, маңызы. Жер бетіндегі жануарлар дүниесінің дамуы.

Тарау 3. Адам биологиясы

Адам – биологиялық түр ретінде. Адам ағзасының жалпы сипатты. Адам ағзасындағы мүшелер жүйесі қызметінің үйлесімділігі. Жүйенің гуморальдық реттелуі.  Жүйке жүйесі. Сезім мүшелері - анализаторлар. Тірек қимыл жүйесі. Ағзаның ішкі ортасы. Жүрек қан тамыр жүйесі. Тыныс алу. Асқорыту. Зат және энергия алмасу. Зәр шығару. Тері және жылу реттелуі. Ағзаның жеке дамуы.

Тарау 4. Жалпы биология

Жасуша – тіршіліктің бірлігі. Жасушаның химиялық құрамы. Жасушаның құрлымы және қызметі. Жасушаның энергиямен жабдықталуы. Жасушадаға тұқым қуалау ақпараты және оның іске асуы. Ағзаның көбеюі және жеке дамуы. Тіршіліктің өзіндік қалпына келуінің жалпы қасиеті. Ағзаның жеке дамуы. Генетика және селекция негіздері. Өзгергіштіктің заңдылығы. Эволюциялық идеяның дамуы. Эволюцияның дәлелдемелері. Экологияның негізі. Биосфера. Адам қызметінің биосфераға әсері. Биосфераны қорғау.

 

 

География  пәні  бойынша:

Жер қабықтары

Жер – Күн жүйесінің ғаламшары

План және карта

Материктер географиясы

Мұхиттар географиясы

Қазақстанның физикалық-географиялық сипаттамасы

Қазақстан аумағын физикалық-географиялық аудандастыру

Қазақстанның жалпы экономикалық-географиялық сипаттамасы

Қазақстанның экономикалық аудандары

Қазіргі дүниедегі Қазақстан

Дүние жүзінің жалпы сипаттамасы

Дүние жүзілік шаруашылық

ТМД елдерінің шаруашылығы

 

Қазақстан тарихы пәні бойынша:

Ежелгі Қазақстан тарихы

Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы

Қазақстан Ресей  империясы құрамында

Кеңестік кезеңдегі Қазақстан.

Тәуелсіз Қазақстан тарихы   

 

Дүниежүзі тарихы пәні бойынша:

Ежелгі дуние тарихы

Ежелгі Египет тарихы

Ежелгі Греция тарихы

Ежелгі Рим тарихы

Ежелгі Қытай тарихы

Ежелгі Үндістан тарихы

Орта ғасырлар тарихы

Ерте ортағасырлардағы Византия тарихы

Орта ғасырлардағы Орыс князьдықтарының тарихы

Орта ғасырлық Үндістан тарихы

Крест жорықтарының тарихы

Орта ғасырлардағы Англия

Орта ғасырлардағы Испания тарихы

Қайта өрлеу дәуіріндегі алғашғы ғылыми төңкерістер

Орта ғасырлардағы Сібір хандығы

Жаңа заман тарихы

Жаңа замандағы Қытай тарихы

Жаңа замандағы Германия тарихы

Жаңа замандағы Франция тарихы

Жаңа замандағы Англия тарихы

Қазіргі заман тарихы

Ресей тарихы

КСРО тарихы

КСРО Ұлы Отан соғысы жылдарында

Қазіргі замандағы Венгрия тарихы

Нидерландия тарихы

Қазіргі замандағы Үндістан тарихы

Қазіргі замандағы Пакістан тарихы

Қазіргі замандағы Түркия тарихы

Қауіпсіздік және бірлестік туралы қорытынды келісім тарихы

 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша:

Фонетика

Лексикология

Морфология

Синтаксис

М.Әуезов шығармашылығы

Б.Майлин, І.Жансүгіров  шығармашылығы

М.Жұмабаев шығармашылығы

Б.Майлин, І.Жансүгіров  шығармашылығы

С.Мұқанов, Ғ:Мүсірепов шығармашылығы

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнінің мақсат-міндеттері, өзектілігі

Ғ.Мұстафин, Қ.Аманжолов өмірі мен шығармашылығы

С.Сейфулин өмірі мен шығармашылығы

М.Сералиннің өмірі мен шығармашылығы

С.Көбеевтің өмірі мен шығармашылығы

 

Ағылшын тілі пәні бойынша:

Present Simple tense

Sport

Modal verbs

Money

Tense form

Adjective

Prepositions

Tense form

Lexics

Prepositions

Lexics

Adjective

Perfect tense

Prepositions

Modal verb